Salgsbetingelser

Generelt

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leverings-betingelser får ikke anvendelse med mindre Greentechs skriftlig har godkjent disse. Alle kjøp fra nettbutikken www.greentech.no er å anse som kjøp fra Greentech AS. Greentech AS tar forbehold om skrivefeil. Produktbilder kan variere fra modell til modell og kan avvike i forhold til levert produkt.

Leveringstid

Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt 2-4 dager. Avvikelser vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller Greentech må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er å anse som veiledende.

Priser og leveringsbetingelser

Priser er oppgitt i henhold til avtale. Dersom annet ikke er avtalt, vil gjeldende pris være oppgitt på i nettbutikken. Alle priser er oppgitt ex-works Selgers lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. I perioder kan fraktfri forsendelse allikevel forekomme. Dette blir opplyst på websiden ved utsjekk av vare. Greentech tar forbehold om pris- og valuta- endringer. Greentech tar forbehold om pris- og valuta- endringer.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er for offentlige kunder å regne pr. 30 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. For kunder i det private næringsliv må det søkes om kreditt ved å kontakte Greentech via mail (faktura@greentech.no) eller telefon (09006). Vi godtar også betaling med kort (Mastercard/ Visa) via vår nettbutikk.
Overskrides avtalt betalingsfrist, har Greentech krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis Greentech forlanger dette.

Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning.
For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.

Salgspant

Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget.
Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene
endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et
kjøp på avbetaling. Kjøperen er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden - rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang.

Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler
Etter at du har mottatt produktene bør det undersøkes om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk også om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene har feil og/eller mangler.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget feilen, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke innehar den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kan forvente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Retningslinjer for personvern

Dersom du gjør et kjøp fra vår nettbutikk forutsetter dette at du godtar Greentech AS Personvern. Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger her: www.greentech.no/personvern

Leveringshindringer og force majeure

Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer Greentech AS i oppfyllelse av det som er nevnt, er Greentech AS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

Slider